تاثیر جوانه های غلات و حبوبات بر روی بدن

تاثیر جوانه های غلات و حبوبات بر روی بدن : امروزه کارشناسان تغذیه بر مصرف جوانه ها تاکید می کنند و آن را از مواد ضروری سبد غذایی خانواده می دانند.