تغذیه و اختلال بیش فعالی

تغذیه و اختلال بیش فعالی : اختلال بیش فعالی همراه با کمبود توجه (ADHD)رایج ترین اختلال رفتاری شناخته شده در دوران کودکی است.