تغذیه و سالمندی

تغذیه و سالمندی : با افزایش سن تغییرات فزیولوژیک به آهستگی در تمام سیستم های بدن رخ می دهد. این تغییرات تحت تاثیر فاکتورهای بسیاری مانند رخدادهای زندگی…