قوانین دریافت رژیم

  1. رژیم تجویز شده صرفا برای شما و با اطلاعات وارد شده توسط شما می‌باشد.
  2. مسئولیت توصیه رژیم شما به دیگران، برعهده شما می‌باشد.
  3. مسئولیت عوض کردن وعده‌ها و رعایت نکردن رژیم با شما می‌باشد.
  4. مسئولیت عدم صحت اطلاعات وارد شده بر عهده شما می‌باشد.
  5. پس از تجویز رژیم به هیچ وجه امکان بازگشت وجه وجود نخواهد داشت.
  6. رژیم تجویز شده در این سایت صرفا توصیه‌نامه تغذیه‌ای می‌باشد. در صورتی که احساس می‌کنید رعایت رژیم ممکن است برای شما مشکل‌ساز باشد به پزشک مراجعه نمایید. این سایت هیچ مسئولیتی برای رعایت این توصیه‌نامه تغذیه‌ای نخواهد داشت.