نکاتی در تغذیه دیابتی ها

نکاتی در تغذیه دیابتی ها : دیابت و بیماریهای متابولیک ناشی از چاقی بدلیل شیوع روزافزون چاقی در کشور ما و نیز سایر کشورها در طی سالهای اخیر شیوع پیشرونده …