دانستنیهایی در موردعوارض مکملهای لاغری

درسالهای اخیر چاقی وواضافه وزن در بسیاری از کشورهای جهان به یکی از مشکلات اساسی بهداشتی درمانی تبدیل شده

 است .چاقی معمولا به صورت افزایش نمایه توده بدنی مشخص می گردد .اضافه وزن وچاقی یکی از مهمترین ریسک فاکتورهای مرگ ومیرهای ناشی از دیابت نوع 2 ،بیماریهای قلبی عروقی وسرطان می باشد که باعث تحمیل هزینه های فراوانی بر اقتصاد جامعه می گردد .یکی از عوامل ازدیاد این پدیده کاهش فعالیتهای بدنی وروی آوردن به زندگی ماشینی می باشد.

 

دانستنیهایی در موردعوارض مکملهای لاغری

ادامه مطلب »