پروبیوتیک ها و اثرات آنها برسلامت

پروبیوتیک ها در واقع میکروارگانیسم های زنده ولی غیر بیماری زا هستند که با ایجاد تعادل در تعداد و گونه های باکتری های موجود در بدن اثرات خود را ایجاد می کنند. اگرچه شناسایی...