رژیم های غذایی طولانی مدت و بی دلیل میتواند مغز شما را مجبور کند که از خود تغذیه کند و به مرور میتواند :
کند ذهنی ، سردرد های بیش از حد و عدم تمرکز را در پی داشته باشد