مباحث دانشگاهی تغذیه

ساختار کلیه

جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود فایل PDF

آسیب حاد کلیوی

جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود فایل PDF

بیماری مزمن کلیه

جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود فایل PDF

دیالیز و پیوند در درمان بیماران کلیوی

جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود فایل PDF

تغذیه در شیرخواران و کودکان

جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود فایل PDF

تغذیه در سالمندان

جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود فایل PDF