تغذیه و سنگ های کلیوی

تغذیه و سنگ های کلیوی : سنگ های کلیوی مانند صخره های بسیار کوچکی هستند که در کلیه ها تشکیل می شوند. این سنگ ها زمانیکه مواد شیمیایی خاصی در بدن تجمع…